Regulamin strony internetowej i hotelu Alpin w Szczyrku

Warunki Sprzedaży

Global Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku 43-370, ul. Beskidzka 40, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094775, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 937 23 51 746 oraz numer statystyczny REGON 072746551, zwanym dalej Hotel Alpin

Wstęp

1. Klienci potwierdzają swoją pełną zdolność do czynności prawnych, niezbędną do wywiązania się z niniejszych warunków.

2. Klienci akceptują warunki sprzedaży Hotelu Alpin i warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny obowiązujące w momencie rezerwacji. Żadna rezerwacja nie jest możliwa bez takiej zgody.

3. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.hotel-alpin.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełnym i bezwarunkowym przyjęciem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i warunków sprzedaży dla rezerwowanej ceny.

4. Strona www.hotel-alpin.pl obejmują następujące dane:

  • Informacje prawne umożliwiające precyzyjną identyfikację Hotelu Alpin stwierdzające jej nazwę rejestrową, miejsce prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu, oficjalną siedzibę, indywidualny numer płatnika VAT.
  • Główne cechy oferowanego zakwaterowania (udogodnienia hotelowe można obejrzeć na etapie rezerwacji)
  • Dodatkowe oferowane usługi (dostępne za pośrednictwem strony internetowej
  • Ceny
  • Metody płatności
  • Warunki ogólne sprzedaży i warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny
  • Ważność oferty i jej cena
  • Minimalny okres rezerwacji proponowanych ofert
  • Akceptowane metody płatności

5. W panelu rezerwacyjnym znajdują się szczegóły dotyczące oferty, terminu zakwaterowania i ceny.

6. Wiadomość e-mail zawierająca podsumowanie rezerwacji oraz potwierdzenie jej otrzymania jest wysyłana za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja@hotel-alpin.pl

7. Klienci potwierdzają, że zapoznali się i zaakceptowali niniejsze warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny dostępne na stronie www.hotel-alpin.pl.

8. Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich rezerwacji przez Internet dokonywanych za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego.

9. Rezerwację uznaje się za przyjętą przez Hotel Alpin po zaksięgowaniu całkowitej wpłaty

Proces rezerwacji

1. Przed każdą rezerwacją klienci muszą podać informacje wymagane w formularzu lub wniosku rezerwacyjnym.

2. Klienci poświadczają prawdziwość i dokładność przekazanych informacji.

3. Proces rezerwacji internetowej składa się z następujących głównych etapów:

Krok 1: Odnalezienie oferty, wybranie terminu oraz pokoju wraz z ceną.

Krok 2: Wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej wraz z podaniem danych klienta.

Krok 3: Sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny i obowiązujących warunków sprzedaży oraz wprowadzenie wszelkich koniecznych zmian (pokoju, ceny, usług dodatkowych), wyłącznie w przypadku rezerwacji przez Internet.

Krok 4: Zapoznanie się z warunkami sprzedaży i warunkami sprzedaży dla rezerwowanej ceny oraz zaakceptowanie ich przed potwierdzeniem rezerwacji.

Krok 5: Potwierdzenie rezerwacji przez Gościa hotelowego poprzez wpłacenie bezzwrotnej należności za pobyt. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Hotelu Alpin. Wpłata rozliczana jest rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą VAT. Rezerwacji potwierdzonej wpłatą nie można zmieniać. W przypadku anulacji lub wcześniejszego zakończenia pobytu Gościom hotelowym nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

Krok 6: Za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego klient otrzyma niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji na uprzednio podany adres. Potwierdzenie zawiera ofertę, zarezerwowane usługi, datę oraz cenę.

Pobyt w hotelu

1. Recepcja hotelowa jest czynna całą dobę.

2 Zakwaterowanie odbywa się od godz. 14:30. Jeżeli nie stwierdzono jednoznacznie inaczej, Goście hotelowi muszą opuścić zajmowany pokój do godz. 10:30 ostatniego dnia rezerwacji. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty kolejnego noclegu.

3. Rezerwacja jest ważna do godz. 18:00 w dniu przyjazdu, chyba, że klient poinformuje Hotel Alpin telefonicznie lub mailowo o możliwości późniejszego przyjazdu. Po godzinie 18:00 rezerwacja jest anulowana, a klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4. Klienci zobowiązują się przestrzegać regulaminu hotelowego dostępnego w każdym pokoju, oraz w recepcji Hotelu Alpin.

5. Za zgubienie karty do pokoju oraz karty parkingowej obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.

6. Za zgubienie biletu parkingowego obowiązuje opłata w wysokości 25 zł.

Odpowiedzialność

1. Fotografie wyświetlane na stronie internetowej www.hotel-alpin.pl mają jedynie charakter poglądowy. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby fotografie, grafiki i tekst używane do prezentacji oferty hotelu dawały jak najdokładniejszy obraz zakwaterowania, mogą występować pewne rozbieżności, zwłaszcza w wyniku zmian umeblowania lub ewentualnych remontów.

2. Treść zamieszczona na stronie internetowej, w prospektach, ulotkach oraz innych drukach i przekazach reklamowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

3. Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieprawidłowa, nieskuteczna, niepełna lub będąca wynikiem oszustwa z winy klienta, spowoduje anulowanie przez Hotel Alpin rezerwacji na koszt klienta, bez zwrotu wpłaconej kwoty i uszczerbku dla prawa wniesienia pozwu cywilnego lub karnego przeciwko Hotelowi Alpin.

4. Hotel Alpin nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemu rezerwacyjnego. W przypadku błędu wynikającego z przyczyn niezależnych od Hotelu Alpin całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona zamawiającemu.

5. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonany przez nich wybór usług i zgodność tych usług z ich potrzebami. Hotel Alpin nie ponosi odpowiedzialności w tym względzie.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług hotelowych muszą, w celu ułatwienia rozpatrzenia, zostać przekazane natychmiast po wykryciu nieprawidłowości przez Gościa hotelowego w recepcji hotelowej lub przed zakończeniem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu. W innym przypadku uznaje się, że Gość hotelowy nie wnosi zastrzeżeń i wnioski oraz reklamacje po opuszczeniu hotelu nie będą uwzględniane.

Ceny

1. Ceny dotyczące rezerwacji usług są wskazywane przed rezerwacją i w jej trakcie.

2. Prezentowane ceny są cenami za jeden pokój, dla wybranej liczby osób i wybranego okresu.

3. Ceny potwierdzone klientowi są cenami obejmującymi podatek VAT, opłatę klimatyczną oraz bezpłatny parking. Ceny te obowiązują wyłącznie przez okres podany na stronie internetowej www.hotel-alpin.pl

4. Jeżeli płatność na rzecz hotelu jest realizowana w walucie innej niż waluta potwierdzona w rezerwacji, klient ponosi koszty wymiany.

5. Niezależnie od ich pochodzenia, wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie hotelu.

6. W ofercie dostępnej na stronie internetowej usługi dodatkowe (śniadanie, śniadanie i obiadokolacja, pełne wyżywienie itp.) mogą być dodatkowo płatne.

7. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a wszelkie zmiany obowiązującego podatku VAT będą automatycznie uwzględniane w cenach widniejących w dniu rozliczenia.

8. Każda zmiana wysokości podatku VAT lub nowe podatki nałożone przez władze zostaną automatycznie uwzględnione w cenach widniejących w dniu rozliczenia.

9. Potwierdzenie rezerwacji klienta przesłane przez Hotel Alpin będzie zawierać całkowitą kwotę zamówienia.

Płatność

1. W przypadki korzystania z panelu rezerwacyjnego płatność możliwa jest wyłącznie za jego pomocą.

2. Od dnia 01 stycznia 2022 roku nie uwzględniamy kart rabatowych w wysokości 15% oraz 25%.

Prywatność i ochrona danych osobowych

1. W celu realizacji rezerwacji przez Internet niezbędne jest uzupełnienie danych osobowych.

2. Klienci mają prawo odmowy podania danych ze względów prawnych, zakwestionowania ich, uzyskania do nich dostępu i ich zmodyfikowania za pomocą adresu e-mail: recepcja@hotel-alpin.pl, co może wiązać się z utrudnieniem wprowadzenia rezerwacji.

3. Hotel Alpin może wysyłać do klientów wiadomości e-mail, w szczególności newsletter, oferty promocyjne i ankiety zadowolenia po pobycie w hotelu. W wiadomości e-mail wysyłanej w celach handlowych i marketingowych znajduje się łącze umożliwiające klientom anulowanie subskrypcji.

4. Hotel Alpin może odmówić przyjęcia rezerwacji klienta, którego zachowanie było wcześniej niewłaściwe i obejmowało: agresję, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkód i wandalizm, problemy z płatnością.

Rozwiązywanie sporów

1. Siła wyższa to każde zdarzenie pozostające poza kontrolą, niemożliwe do przewidzenia i stanowiące przeszkodę nie do przezwyciężenia, które uniemożliwia Hotelowi Alpin wywiązanie się z części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, za co Hotel Alpin nie ponosi odpowiedzialności.

2. Hotel Alpin oraz Gość hotelowy zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporów w terminie 90 dni od zgłoszenia uwag przez Gościa hotelowego zgodnie z punktem „Reklamacje”. Po tym terminie wszelkie spory rozwiązywane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Nieważność

1. W przypadku, gdy przynajmniej jedno postanowienie warunków sprzedaży Hotelu Alpin okaże się niemożliwe do wyegzekwowania lub będzie jako takie postrzegane w świetle przepisów prawa, regulacji lub w związku z ostateczną decyzją właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność i zakres

Opracowywanie i modyfikacja warunków sprzedaży przez Internet

1. Hotel Alpin w dowolnym momencie może zmienić niniejsze warunki sprzedaży przez Internet. Nowa wersja zostanie opublikowana i będzie automatycznie obowiązywać wszystkich jej klientów, chyba, że Gość hotelowy zaakceptował wcześniejszą wersję warunków.

2. Akceptacja wcześniejszych warunków nie zwalnia Gościa hotelowego z przestrzegania nowych zasad i warunków sprzedaży.

3. Goście hotelowi powinni również zapoznać się z regulaminem hotelu dostępnym w recepcji Hotelu Alpin oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży dołączonymi do każdego rodzaju ceny, pokoju lub usługi wymienionych w cenniku.