Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W odniesieniu do czynno艣ci zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem Us艂ug na podstawie Um贸w zlecenia, przekazania, powierzania, wsp贸艂pracy, jednorazowych us艂ug, , niniejszym informuje si臋, 偶e czynno艣ci te s膮 wykonywane w imieniu firmy Global sp. z o.o.. b臋d膮cej Administratorem danych, jako Podmiot przetwarzaj膮cy zgodnie z definicj膮 zawart膮 w Przepisach o ochronie danych osobowych oraz artyku艂u 28 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych鈥 lub 鈥RODO鈥), kt贸re wesz艂o w 偶ycie w dniu 24 maja 2016 r.

i obowi膮zuje od 25 maja 2018 r.

1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest tylko i wy艂膮cznie realizacja 艣wiadczonych us艂ug hotelarsko-gastronomicznych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe b臋d膮 przetwarzane w oparciu o poni偶sze podstawy prawne:

a) w zakresie realizacji umowy - art. 6 ust.1 lit.

b) oraz f Rozporz膮dzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, kt贸rym jest mo偶liwo艣膰 informowania o wszelkich sprawach zwi膮zanych z umow膮 (dalej jako 鈥濺ODO鈥);

4. Odbiorcy danych

Dost臋p do Danych Osobowych mog膮 mie膰 nast臋puj膮cy odbiorcy danych: - upowa偶nieni pracownicy Administratora, - us艂ugodawcy, kt贸rym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji us艂ug 艣wiadczonych dla Administratora, w szczeg贸lno艣ci takie podmioty jak podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi IT oraz ich upowa偶nieni pracownicy - w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego wykonania tych us艂ug, - podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepis贸w - dostawcy us艂ug zaopatruj膮cych Administratora w rozwi膮zania techniczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 艣wiadczonych us艂ug oraz zarz膮dzanie organizacj膮 Administratora (w szczeg贸lno艣ci firmy kurierskie i pocztowe); - dostawcy us艂ug prawnych i doradczych oraz wspieraj膮cy Administratora w dochodzeniu nale偶nych roszcze艅 (w szczeg贸lno艣ci kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o kt贸rym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e dochodzi膰 ewentualnych roszcze艅 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy 鈥 3 lata od dnia zako艅czenia wsp贸艂pracy;

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o kt贸rym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa 鈥 5 lat licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, kt贸rego dane dotycz膮.


6. Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych praw:

a) prawa do 偶膮dania dost臋pu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usuni臋cia zgodnie z art. 17 RODO (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮, o kt贸rym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.

W sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych oraz realizacj膮 praw przys艂uguj膮cych osobom, kt贸rych te dane dotycz膮 mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem kieruj膮c korespondencje na adres siedziby firmy Lub email recepcja@hotel-alpin.pl wyznaczona z ramienia Administratora Danych

Osoba, kt贸ra z艂o偶y艂a wniosek lub 偶膮danie dotycz膮ce przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przys艂uguj膮cych jej praw, mo偶e zosta膰 poproszona przez Administratora o odpowied藕 na kilka pyta艅 zwi膮zanych z jej Danymi Osobowymi, kt贸re umo偶liwi膮 weryfikacj臋 jej to偶samo艣ci.